วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง : GE 5102

ความหมายของเศรษฐกิจ การผลิต การแลกเปลี่ยน การตลาด การบริโภค ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาตามแนวทางโลกาภิวัฒน์ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น