วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง : GE 54301

ศึกษาความหมายแนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองและชุมชน

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง : GE 5102

ความหมายของเศรษฐกิจ การผลิต การแลกเปลี่ยน การตลาด การบริโภค ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาตามแนวทางโลกาภิวัฒน์ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป : 3591105

ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดสรรและการใช้ทรัพยากร การบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา